• Stretnutie členov žiackeho parlamentu v šk. roku 2019/2020.

     • Koordinátorka ŽP v Nitre je Mgr. Adela Maškinová.
     • Pravidelné stretnutia sú v CVČ počas školského roku. Členovia pracujú podľa svojho plánu práce a snažia sa rešpektovať Organizačný poriadok Žiackeho parlamentu v Nitre, čo potvrdili slávnostným sľubom.

     Žiacky parlament je dobrovoľná skupina mladých ľudí, ktorá sa pravideľne stretáva, prezentuje a ralizuje vlastné nápady pod odborným vedením koordinátorky.

     Zmysluplne využíva voľný čas žiakov, aby rozšírila ich všeobecný rozhľad, poskytla zábavu a prispela k ich osobnostnému rastu prostredníctvom akcií v oblasti kultúry, športu, umenia, charity, ...

      

     Aktivity žiackeho parlamentu šk.r. 2019/2020

     Plán stretnutí ŽP:
     07.11.2019 - zasadnutie v CVČ o 15,00 hod.
     19.11.2019 - prednáška UKF o 11,00 hod., po prednáške zasadnutie v učebni UKF
     22.11.2019 - Šaráda - piatok o 11,00 hod. v CVČ
     28.11.2019 - zasadnutie v CVČ o 15,00 hod.
     06.12.2019 - Mikuláš pre deti - návšteva ZŠ Krčméryho
     16.01.2020 - zasadnutie v CVČ o 15,00 hod.
      
     September, október 2019
     V septembri sme sa opäť usadili do školských lavíc. Po ustálení rozvrhu hodín sa v školách ustanovili Žiacke školské rady, ktoré začali svoju činnosť pod vedením koordinátorov ŽŠR s predpokladom možnosti pracovať v Žiackom parlamente v Nitre.
     11. novembra koordinátorka Žiackeho parlamentu v Nitre zvolala prvé zasadnutie ŽP v Nitre. V minulom školskom roku členovia ŽŠR organizovali svoje vlastné aktivity a absolvovali II. ročník Vzdelávacieho programu, ktorý organizovalo CVČ v úzkej spolupráci s UKF s veľmi dobrou odozvou zo strany žiakov a učiteľov.
      
     November 2019
     1. téma vdelávania - 3. ročníka v úzkej spolupráci s UKF Nitra - Filozofickou fakultou - Katedrou politológie a euroázijských štúdií sa realizovala 19.11.2019 v prednáškovej miestnosti uvedenej katedry.
     Názov témy - 30 rokov nežnej revolúcie - udalosti dôsledkom ktorej bolo odstránenie komunistického režimu v Česko-Slovensku.
     Úvodom boli žiaci oboznámení o zdrojoch štátnej moci ľudu, o dvanástich princípoch demokracie, rozdiel medzi komunizmom a socializmom, symboly komunizmu, zakladatelia kumunizmu, udalosti a priebeh nežnej revolúcie. Okrem informácií a otázok pre žiakov boli premietnuté dva krátke filmy, ktoré boli veľmi prijateľnou formou porozumiteľné pre žiakov tejto vekovej kategórie. Vedomosti, ktoré mohli žiaci získať z tohto stretnutia si mohli overiť v dvadsiatich kvízových otázkach z danej témy. V ústnych otázkach počas celého programu boli odmeňovaní cukríkmi a víťazi kolektívov škôl diplomami.
     6. študentov UKF v Nitre (katedrou politológie) pod vedením PhDr. Márii Kočnerovej, Phd. sa veľmi dobre pripravilo na danú tému. Všetkých prítomných 48 žiakov (členov ŽŠR) bolo v troch častiach programu sústavne zapojených.
     Celé veľmi kvalitné podujatie riešené nevtieravou vzdelávacou formou bolo nielen učiteľkami, ale i žiakmi vysoko hodnotené.
      
     Z príležitosti Dňa študentstva sme sa úspešne zapojili do tradičného kultúrno-spoločenského podujatia v CVČ dňa  23.11.2019 pod názvom "Šaráda", a to nielen ako súťažné družstvo Žiackeho parlamentu, ale sme prispeli i do kultúrneho programu. Všetkých osem súťažných dvojíc ZŠ mesta Nitry obdržalo veľmi pekné ceny, vysvedčenia a diplomy. V tejto súťaži nikdy nejde o víťazstvo, ale o odvahu zapojiť sa svojim humorom, odvahou, zručnosťou a nadsázkou, taktiež zabaviť spolužiakov - publikum.
      
     December 2019
     Posledná aktivita v kalendárnom roku bola venovaná deťom zo ZŠ Krčméryho. Z príležitosti "Mikuláša" 06. decembra 2019 pod názvom "Mikulášsky darček" sme pripravili pestrý program recitácie, spevu, tanca, hier a drobných súťaží. Na záver sme odovzdali všetkým deťom z celej školy drobné darčeky. S hlbokými dojmami a s nezabudnuteľnými spomienkami sme sa rozlúčili nielen s deťmi školy, ale aj ako náš kolektív členov Žiackeho parlamentu v Nitre, vzájomne sme si popriali prekrásne vianočné sviatky s vydarenými prázdninami.