• Obnovenie prevádzky CVČ od 03.05.2021

      POVINNÉ TLAČIVÁ:

      Príloha č. 8 - Žiak a zákonný zástupca - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiakaprihloha_8_ziak_a_zakonny_zastupca_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx

      Príloha č. 10 - Plnoletý žiak - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka: priloha_10-plnolety_ziak_clen_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx


      Upozorňujeme rodičov, že povinnosť podávať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti je každých 7 dní. 


      Obnovenie prevádzky: Obnovenie__vych.-vzdel._procesu_pre__CVC.pdf

      Prevádzkový poriadok od 03.05.2021: opatrenia_prevazdky_cvc_od_3.5.2021.pdf

      Vyhláška 200: vyhlaska_200.pdf

      Vyhláška 175: Vyhlaska_175.pdf

      Infografiky – covid – podmienky vstupu (PDF verzie na stiahnutie)


      Od 29. apríla sa rodičia a žiaci nebudú musieť v školách a v školských zariadeniach preukazovať negatívnym testom.


      Prevádzkový poriadok k činnosti záujmových útvarov, súborov, klubov

      Centra voľného času a elokovaných pracovísk CVČ  počas pandémie spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 podľa aktuálnych usmernení ku dňu 03.05.2021


      Povinnosti:

      1. Vstup  do  budov CVČ a pohyb po priestoroch CVČ je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest (pre zákonných zástupcov je odporúčaný  respirátor).
      2. Počas trvania ZÚ je povinnosť nosiť rúška v zmysle aktuálnych opatrení a nariadení.
      3. Pri vstupe do  budov CVČ bude vykonávané priebežné  meranie teploty a je potrebné  použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.
      4. Prezliekanie na ZÚ sa vykonáva iba v označených priestoroch budov.
      5. Rodič /zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba sa v priestoroch CVČ a v miestnosti  určenej na prezliekanie dieťaťa zdržuje iba nevyhnutný čas, max 15 min.
      6. Členovia ZÚ sa pred začatím činnosti zdržujú v šatniach/v priestoroch na to určených.
      7. V potrebných intervaloch je nevyhnutné  pred začatím ZÚ odovzdať vedúcemu ZÚ príslušný dokument podľa aktuálne platných predpisov.
      8. Bez požadovaného aktuálne platného príslušného dokumentu členovi ZÚ nebude umožnené daný krúžok absolvovať.
      9. Rodič/zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť vedúcemu ZÚ prípadnú nariadenú karanténu, podozrenie, alebo pozitivitu na COVID-19 člena ZÚ.

      Zákazy:

      1. Zákaz zdržovania sa v spoločných priestoroch budov CVČ.
      2. Zákaz hrania spoločenských hier na chodbách budov (stolný futbal, vzdušný hokej).
      3. Zákaz prezliekania členov ZÚ na chodbách budov.
      4. Zákaz účasti členov ZÚ na záujmovej činnosti v prípade, že daná žiakom navštevujúca  trieda v MŠ, v ZŠ, na SŠ, skupina študentov na VŠ, kolektív blízkych pracovníkov, blízka rodina je v nariadenej karanténe.
      5. Zákaz účasti členov na záujmovej činnosti v prípade že celá MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, celé pracovisko je v nariadenej karanténe.

      Iné  opatrenia:

      1. Trvanie krúžkov ZÚ je skrátené (cca o 10 min), aby sa mohla vykonať potrebná dezinfekcia a vetranie.
      2. V budovách CVČ sú na dezinfekciu sprístupnené aj toalety s teplou vodou a mydlom.
      3. Počas trvania záujmovej činnosti prebieha dezinfekcia spoločných priestorov, dotykových plôch, toaliet, v intervale každú hodinu.
      4. V každej budove CVČ je vyčlenená izolačná miestnosť, v ktorej sa neplnoletý člen ZÚ s podozrením na COVID-19 zdržuje do  príchodu rodiča/zákonného zástupcu.

      V Nitre 30.04.2021                                                                                          Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

                                                                                                                                            riaditeľ

     • Leto 2021

      v prípade priaznivej epidomiologicke situácie pre Vás aj tento rok pripravujeme letné dochádzkové tábory - informácie o ponuke táborov a dátum prihlasovania budeme aktualizovať.

      Tešíme sa na Vás :-)