• Názov projektu: Preventívny program zameraný na prevenciu kriminality a drogových závislostí pre ZŠ  mesta Nitra „Vyber si správne“
     
    Vyhodnotenie
          Problematika drogovej závislosti a expanzia drog na Slovensku spôsobuje značné problémy nielen medzi deťmi a mládežou, ale aj medzi dospelými. Vstupnými drogami pre deti a mládež je najčastejšie fajčenie tabakových výrobkov, pitie alkoholických nápojov, (neraz v kombinácii s liekmi), prípadne hazardné hry. Práve tieto spoločnosťou tolerované drogy sú začiatkom drogovej závislosti na „tvrdých“ drogách. Tieto drogy zaraďujeme medzi legálne drogy a nad ich konzumáciou sa dnes už ani nikto nepozastavuje a často sa stávajú súčasťou bežného života mnohých ľudí, či mládeže.
        S problematikou drog a závislosťou na nich sa čoraz častejšie stretávame už na základných školách.  A preto práve primárna prevencia drogových závislostí je najúčinnejšia na ZŠ a je zameraná na nenarušenú populáciu mladých ľudí ale predovšetkým detí, ktoré ešte nemali skúsenosti s drogami. Pri návrhu aktivít v našom preventívnom programe sme brali do úvahy, že cieľom primárnej prevencie nie je len brániť výskytu konkrétnych sociálno-patologických javov ale cieľom je aj predchádzať všetkým druhom sociálneho zlyhania – kriminalita ale aj  predčasné ukončenie školskej dochádzky.
         V roku 2017 sme začali  štvrtú etapu prevencie drogových závislostí a s ňou súvisiacou  kriminalitou a delikvenciou detí mesta Nitra. Išlo o preventívny program,  v ktorom participovalo KR PZ Nitra - oddelenie komunikácie a prevencie a Mestská polícia v Nitre.  
    Preventívny program realizovaný pre 4. ročníky ZŠ na tému: Zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok - závislosť na tabakových cigaretách.
    5. ročníky ZŠ na tému: Vstupné drogy - závislosť na alkoholeIšlo o informácie o drogách a ich vplyve, o tréning rozhodovania zameraného vstupné drogy, prácu na sebaúcte, v stanovovaní a dosahovaní cieľov.
    6. ročníky ZŠ na tému: Nelátkové závislosti – závislosti na počítačoch a počítačových hrách, závislosti na internete, na mobilných telefónoch, závislosť na jedle, závislosti na kultoch a sektách, na nakupovaní, na práci …
    1. - 9. ročníky ZŠ trestnoprávna zodpovednosť detí, kriminalita detí a mládeže, šikanovanie a ovplyvňovanie správania a názorov cieľovej skupiny detí. To znamená, že išlo o motiváciu alebo „navodenie“ ich zmeny spôsobu správania želaným smerom.  
      Uvedený preventívny program „Vyber si správne“ nie je jednorázovou aktivitou, ktorý má dlhodobý charakter a má za cieľ pomôcť deťom uvedomiť si vlastnú zodpovednosť za zdravé správanie a možnosť kladne vplývať na svoje okolie. Do preventívneho programu sa zapojili počas 4. etáp trvania projektu všetky  školy mesta Nitra v počte 6.247 detí. V tomto počte nie sú zahrnuté aktivity KR PZ v Nitre a Mst polície v Nitre.  
     Prevencia je predchádzanie drogovým závislostiam, je vždy výhodnejšia aj účinnejšia ako terapia drogových závislosti. Netreba preto čakať  na problémy, ktoré nastanú, treba im predchádzať. Bolo by teda dobré, keby sa učitelia zaujímali o problémy a starosti svojich žiakov. Je predsa ľahšie a jednoduchšie problémom predísť, ako ich potom riešiť. Tak je to aj s prevenciou drogových závislostí.
    V oblasti voľného času odporúčame pre centrá voľného času nasledovné:
    ·         zabezpečiť pre deti bohatú ponuku záujmových aktivít, záujmových útvarov, klubov a rozvíjať ich záujmy,
    ·         ponuku mnohostranných aktivít zo strany centier voľného času diferencovať v závislosti od záujmov, veku, talentu a nadania,
    ·         skvalitňovať obsahové, organizačné, materiálne a personálne zabezpečenie podmienok na realizáciu záujmových aktivít  detí a mládeže,
    ·         rozširovať priestor pre vzájomnú prepojenosť školských a mimoškolských aktivít a aplikáciu výsledkov záujmovej činnosti na vyučovaní,
         
    Vyhnúť sa možnosti drogovej závislosti, možno len tak, ak nedáme drogám príležitosť.“
     
     A to sa dá dosiahnuť účinnou prevenciou.
     Spracovala: Dr. Alena Mrázová, Centrum voľného času , Štefánikova tr. 63, Nitra