• ...UTÓPIA...., povie si snáď každý čitateľ, ktorý si v tomto momente prečítal nadpis príspevku. Ak by mu zvedavosť nedala a pokračoval by v čítaní ďalej, dozvie sa, o čom sa to vlastne píše.
     
    „STOP Počítačovej kriminalite“ je názov projektu, ktorý v roku 2013 realizovala Mestská polícia v Nitre na vybraných základných školách v meste, v spolupráci s Centrom voľného času Domino a s finančnou podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vo výške 2 000,-€.
    Myšlienka uskutočniť projekt v oblasti počítačovej kriminality sa zrodila už v minulých rokoch, keď sa počas preventívnych besied so žiakmi základných škôl  na tému „Nástrahy internetu“ začali objavovať zo strany žiakov náznaky možného porušovania zákona prostredníctvom informačných technológií. Deti a mládež školského veku sú prístupom na sociálne siete, blogy, chaty a iné „príťažlivé“ internetové stránky vo zvýšenej miere vystavené situáciám, v ktorých sa môžu stať potenciálnymi páchateľmi, či obeťami porušovania zákonov na úrovni počítačovej kriminality. V priebehu niekoľkých posledných rokov sa u školopovinnej mládeže aj v našom meste objavilo niekoľko incidentov súvisiacich s kyberšikanovaním, obťažovaním, verbálnymi útokmi, nelegálnym získavaním osobných údajov, či  vytváraním falošnej identity na sociálnych sieťach. Práve z tohto dôvodu sa realizácia projektu, zameraného na prevenciu sociálne patologických javov a kriminality cez internet, stala u starších detí a mládeže nevyhnutnou.
     
    Cieľovou skupinu projektu boli žiaci V. až  VII. ročníka základných škôl vo veku 10-13 rokov. Do projektu  sa aktívne zapojilo 439 žiakov vybraných základných škôl, ktorí sa počas dvoch vyučovacích hodín zúčastnili aktivít zameraných na poskytnutie základných informácií z oblasti počítačovej kriminality, doplnené o príklady z praxe. Oboznámili sa so zásadami preventívnych oparení z hľadiska viktimácie trestných činov realizovaných cez internet, ako aj s dôsledkami porušovania zákona na internete ako verejného priestoru alebo použitia mobilných telefónov z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti.
     
    Ďalšími pojmami súvisiacimi s oblasťou internetovej kriminality, o ktorých si žiaci počas aktivít mohli rozšíriť svoje vedomosti boli: netiketa, kyberšikanovanie, kybergrooming, kyberstolking, phishing, pharming a sociálne inžinierstvo. Projekt bol so žiakmi realizovaný formou interaktívneho dialógu, skupinových a individuálnych aktivít, rozoberaním reálnych príkladov z praxe a vzájomným zdieľaním si svojich osobných skúseností s nástrahami internetu. Za účelom upevnenia si získaných informácií ako aj ich šírenia ľuďom v ich blízkom okolí, boli žiakom rozdistribuované edukačné letáčiky a motivačné predmety v podobe stojanu na mobilný telefón, písacích potrieb, štetec na čistenie klávesnice počítača, či reflexných predmetov s názvom projektu.
     
    Hlavným cieľom realizovaného projektu bolo dosiahnuť zníženie miery prejavov počítačovej kriminality u školskej mládeže a to prostredníctvom čiastkových cieľov. Tie sa zameriavali na zvýšenie informovanosti o problematike počítačovej kriminality, zvýšenie miery kvality sociálnych vzťahov počas konverzácie žiakov medzi sebou na internete, zvýšenie vzájomnej spolupráce medzi deťmi a dospelými pri riešení situácií súvisiacich s porušovaním zákona na internete, ako aj zvýšenie miery právneho vedomia v danej problematike a zodpovednosti za svoje činy v súlade s platnou legislatívou.
     
    Pre dosahovanie pozitívnych výsledkov v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti je dôležité nielen poskytovanie informácií o riešenej problematike, získavanie a upevňovanie sociálnych zručností, ale aj vplývanie na názory, postoje a ich prípadné prehodnocovanie u členov cieľovej skupiny. Svoj postoj k problematike počítačovej kriminality mohli na záver realizovaných aktivít prejaviť všetci žiaci a to podpisom na plagát s názvom „Nie som PC kriminal pozitívny a ty?“, ktorý zostal visieť v triedach. Išlo o symbolický akt, ktorým sa žiaci
    sami sebe, ako aj našej spoločnosti, zaviazali k prísľubu a jednoznačnému postoju „Nebudem vedome porušovať zákon na internete“.
     
    Vždy treba začať od seba, ak chceme niečo zmeniť k lepšiemu. Na ceste k vytúženému cieľu nám môže pomôcť hlavne viera, že náš postoj k veci je správny a presvedčenie, že svojim konaním vedome nikomu neubližujeme a pomáhame zachovávať štipku obyčajnej ľudskej slušnosti aj pre ďalšie generácie. 
     
    Bližšie informácie o projekte, informácie o problematike počítačovej kriminality ako aj rady ako sa nestať obeťou nástrah internetu, nájdete na stránke mestskej polície www.mspnitra.sk v sekcii Prevencia – Podporené projekty.
     
    Logo projektu: