•  

      

     Mestský žiacky parlament pri CVČ „DOMINO

     školský rok 2023/2024

     Máme nový školský rok a doplnený žiacky parlament o nových a perspektívnych členov, nakoľko deviataci odišli študovať na stredné školy. Čo budeme robiť?

     · obhajovať záujmy žiakov každej školy,

     · podávať iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľať sa na riešení problémov žiakov školy,

     · spolupracovať s vedením školy,

     · organizovať rôzne aktivity a spolupracovať pri školských a mestských akciách,

     · zabezpečovať spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými školami, šíriť dobré meno 

        školy,

     · zapájať sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a neformálneho vzdelávania, 

     · pravidelne interpretovať aktuálne výsledky a dohody zo zasadnutí ŽP v školách

      

     A toto sme my v tomto školskom roku a v takomto zložení sa budeme stretávať a pracovať:

     Koordinátor:              PaedDr. Alena Mrázová, MBA

     Predseda:        Tereza Bartošová               ZŠ Beethovenova 

     Podpredseda:  Nikola Zelenajová                ZŠ s MŠ Na Hôrke

     Členovia:      

     Natália Kmeťová ZŠ Benková

     Tereza Bartošová ZŠ Beethovenova

     Alex Ostertág ZŠ Fatranská

     Eva Gabrielová ZŠ nábr. Mládeže

     Dominika Košecová ZŠ kn. Pribinu

     Zuzana Valachová ZŠ kn. Pribinu

     Nikola Zelenajová ZŠ s MŠ Na Hôrke

     Lea Škorecová ZŠ Škultétyho

     Matúš Furda ZŠ Topoľová

     Filip Virág ZŠ s MŠ sv. Gorazda

     Sára Szabová ZŠ s MŠ sv. Gorazda

     Eliška Selecká ZŠ Tulipánová

     Lea Ťažárová ZŠ Tulipánová

     Bruno Fuska ZŠ kráľa Svätopluka

     Mia Geršlová Piaristická spojená škola

     Zlatko Bihari ZŠ Krčméryho

     Lukáš Mašek ZŠ Cabajská

     Vanesa Kučerová ZŠ s MŠ Novozámocká