• Mestský žiacky parlament pri CVČ „DOMINO

     školský rok 2022/2023

     Máme nový školský rok a doplnený žiacky parlament o nových a perspektívnych členov, nakoľko deviataci odišli študovať na stredné školy. Čo budeme robiť?

     · obhajovať záujmy žiakov každej školy,

     · podávať iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľať sa na riešení problémov žiakov školy,

     · spolupracovať s vedením školy,

     · organizovať rôzne aktivity a spolupracovať pri školských a mestských akciách,

     · zabezpečovať spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými školami, šíriť dobré meno 

        školy,

     · zapájať sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a neformálneho vzdelávania, 

     · pravidelne interpretovať aktuálne výsledky a dohody zo zasadnutí ŽP v školách

      

     A toto sme my v tomto školskom roku a v takomto zložení sa budeme stretávať a pracovať:

     Koordinátor:              PaedDr. Alena Mrázová, MBA

     Predseda:        Tereza Bartošová               ZŠ Beethovenova 

     Podpredseda:  Dáša Martincová                Piaristická spojená škola

     Členovia:       Tomáš Garai                           ZŠ Benková

                             Martin Král                            ZŠ Benková

                             Tereza Bartošová                   ZŠ Beethovenova 

     Michal Petrovič                     ZŠ Fatranská

     Lea Gina Blašková                 ZŠ Fatranská

                             Eva Gabrielová                      ZŠ nábr. Mládeže 

                             Dominika Košecová               ZŠ kn. Pribinu

                             Zuzana Valachová                  ZŠ kn. Pribinu

                             Nikola Zelenajová                  ZŠ s MŠ Na Hôrke 

                             Andrej Bortník                       ZŠ Škultétyho                         

                             Tamara Barátová                    ZŠ Topoľová 

                             Filip Virág                             ZŠ s MŠ sv. Gorazda

                             Dušan Savor                          ZŠ s MŠ sv. Gorazda

                             Tereza Bellová                       ZŠ Tulipánová

                             Viktória Daníková                  ZŠ Tulipánová

                             Anna Hrnčiarová                    ZŠ kráľa Svätopluka

     Dáša Martincová                   Piarsitická spojená škola

     Erik Erdei                              Piaristická spojená škola