• Mestský žiacky parlament pri CVČ „DOMINO“ a jeho funkcie:

      

     · obhajovať záujmy žiakov každej školy,

     · podávať iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľať sa na riešení problémov žiakov školy,

     · spolupracovať s vedením školy,

     · organizovať rôzne aktivity a spolupracovať pri školských a mestských akciách,

     · zabezpečovať spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými školami, šíriť dobré meno 

        školy,

     · zapájať sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a neformálneho vzdelávania, 

     · pravidelne interpretovať aktuálne výsledky a dohody zo zasadnutí ŽP v jednotlivých 

        školách.

      

     Koordinátor:              PaedDr. Alena Mrázová, MBA

      

     Predseda:       Simon Rošic                         ZŠ Tulipánová

     Podpredseda: Tereza Bartošová                ZŠ Beethovenova 

     Členovia

                             Martina Zborilová                 ZŠ Benková

                             Stella Morvayová                  ZŠ Fatranská

                             Hana Lieskovská                   ZŠ nábr. Mládeže 

                             Dominika Košecová              ZŠ kn. Pribinu

                             Hana Naštická                       ZŠ s MŠ Na Hôrke 

                             Andrej Bortník                      ZŠ Škultétyho

                             Viktória Liptayová                ZŠ kráľa Svätopluka 

                             Jana Fábryová                       ZŠ Topoľová

                             Alexandra Mužíková             ZŠ sv. Marka

                             Sofia Mináriková                   ZŠ sv. Gorazda

                             Dáša Martincová                    Piaristická spojená škola

                             Michaela Pivarčiová              GCM