• Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

  • Zloženie RŠZ:

   Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Štefániková 63, Nitra, bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Funkčné obdobie Rady školského zariadenia je od 29. 02. 2020 do 28. 02. 2024.

    

   PaedDr. Alena Mrázová, MBA - predseda - za pedagogických zamestnancov                     

   Mgr. Miloslav Špoták - člen - zástupca mestského zastupiteľstva 

   Ing.Jarmila Králová, PhD. - člen - zástupca mestského zastupiteľstva                            

   Pavol Obertáš - člen -  zástupca mestského zastupiteľstva                            

   Mgr. Tatiana Vaňová - člen - zástupca zriaďovateľa               

   Mgr. Andrea Pálfy - člen - za pedagogických zamestnancov

   Katarína Berkiová - člen - za nepedagogických zamestnancov            

   doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. - člen - zástupca za rodičov            

   PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková- člen - zástupca za rodičov

   Lucie Schierová - člen - zástupca za rodičov

   Kamila Švihoríková - člen - zástupca za rodičov

    

   Plán RŠZ: plan_rsz_2021-2022.pdf

   Štatút RŠZ: statut_rsz.pdf