• Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

  • Dňa 29.02.2020 uplynie funkčné obdobie Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra (ďalej len RŠZ), z tohto z dôvodu sa uskutoční voľba členov do RŠZ za rodičov/zákonných zástupcov  detí, ktoré navštevujú záujmové krúžky v CVČ.

   V prípade záujmu o členstvo v RŠZ súhlas vyjadríte svojim podpisom na prezenčnej listine v Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra v dňoch 27.01.2020 do 03.02.2020.

   Bližšie informácie na sekretariáte CVČ, t.č. 037/6524325.

   Voľba do RŠZ na funkčné obdobie od 29.02.2020-28.02.2024 za rodičov bude prebiehať v jednotlivých záujmových krúžkoch v týždni od 10.02.2020 do 14.02.2020.

   riaditeľstvo Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

   /Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 Z.z. § 24 ods. 5

   „(5) Rada školy

    a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,

   b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

   c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

   d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.“/