• Prevencia sociálno - patologických javov

    • Centrum voľného času a preventívny program pod názvom „VYBER SI SPRÁVNE“

      

     Ukážka obrázka Popis: 25  

     Popis: 25

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         

            nakoľko veková hranica prvého kontaktu s drogou sa u detí z roka na rok znižuje je preto potrebné primárnu alebo dnes skôr univerzálnu prevenciu vykonávať u detí ešte v čase zdravého fungovania, čiže ešte pred tým, než sa objaví nejaký problém zdravotný alebo sociálny.

     Úlohou nás všetkých je a bude rozvíjať vedomosti, pestovať zdravý životný štýl a tým zamedziť kontaktu s patologickými javmi, prípadne ich oddialiť na maximálnu dobu.

      

           Prevencia sociálno-patologických javov, podpory zdravia a ochrany detí  bude pokračovať vo vzdelávaní detí – Celomestským projektom prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality pod názvom „Vyber si správne“ v 3. a 4. ročníkoch ZŠ

      

     Na témy: 

                                                                           - závislosť na tabakových, elektronických  

                                                                             a jednorazových cigaretách a na žuvacom 

                                                                             tabaku

      

                                                                            -závislosť na alkohole, prostredie, kde sa 

                                                                              alkohol ponúka a užíva, alkohol v rodine

                                                                         

                                                                            - online závislosti, závislosti na počítačoch a

                                                                               počítačových hrách, na internete,

                                                                               na mobilných telefónoch, závislosti na  

                                                                               sociálnych sieťach a ich nebezpečie

      

                                                                           -  prevencia a eliminácia agresivity šikanovania

      

                                                                            -  zdravie a bezpečnosť na školách

        /lektorovanie a spolupráca s ORPZ a KRPZ/

      

     Stretnutia sa budú realizovať na Základných školách po vzájomnej konzultácii s vedením ZŠ a koordinátormi.   

      

     Lektor: Dr. Alena Mrázová, MBA – Centrum voľného času „Domino“, Nitra