• PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

        

       Preventívny program pre ZŠ mesta Nitra pod názvom

    „Vyber si správne“

    http://www.cvcdomino.com/storage/image/.obrazky/vyber%20si%20spravne.jpg

          Dnes začnem rozprávkou. Ľudovou rozprávkou o 13tich komnatách.  Do dvanástich sa mohlo vojsť, no trinásta bola tabu. Tam sa nesmelo ísť. A práve táto komnata najviac lákala rozprávkové postavy. Odomknúť, či neodomknúť? Len troška nakuknúť. Len jedným očkom. Ale keď sa kľúč ocitol v zámku a dvere sa otvorili, nazad sa už nedalo cúvnuť. Čaro, či zloba trinástej komnaty oviala toho, čo ju otvoril a on musel vojsť dnu. A tam ho nečakalo nič dobré, len trest za priestupok.     A tak nejako je to aj s drogami. Vo väčšine prípadov je to najprv zvedavosť. Len nakuknúť, len ochutnať, veď sa mi nič nemôže stať. Mne nie. Ale keď zvedavosť prekročí určitú hranicu a stáva sa návykom, ťažko sa vracia nazad a hľadá sa ten pravý impulz k návratu...

         A preto sa snažme my pedagógovia, pracovníci, ktorí môžu ovplyvniť to, čo deti robia vo voľnom čase, aby sme im ukázali nesprávnosť tejto cesty, poukázali  na riziká a aby sme ich pripravili na nástrahy, ktoré im denne život bude núkať. Veď nebezpečenstvo, ktoré poznáme, stráca svoju intenzitu. Snažme sa našim deťom ukázať správnu cestu z tohto bludiska, ktoré sa volá droga.

     

         Po úspešnom ukončení 4 etáp zrealizovaného preventívneho programu sa dostávame opätovne k téme závislosť ale predovšetkým prevencia. Veď predsa drogy sú na svete tak dlho ako ľudstvo samé. Preto je potrebné sa im venovať, informovať a pomáhať tým, ktorí o to stoja a nie zatvárať pred nimi oči, prejsť popri nich s vetou, Mňa sa to predsa netýka. Ale týka.. a každého z nás.. či chceme alebo nechceme.   

         Klub primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality na Chrenovej na Topoľovej 1 v Nitre pri Centre voľného času „Domino“  v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru- oddelením komunikácie a prevencie v Nitre, Mestskou políciou v Nitre prináša koncepciu prevencie drogových závislostí na školách mesta Nitry, ktorá sa realizuje v troch základných rovinách.

         Prvá rovina je venovaná systematickej a pravidelnej práci s koordinátormi drogových závislostí na školách. Ide o pracovné semináre, venované závislostiam, ku ktorým sa vždy vyjadrujú odborníci a dané témy sa rozoberajú z policajného pohľadu, medicínskeho pohľadu, pohľadu psychoterapeuta a právnického pohľadu. Nakoľko učitelia by mali byť informovaní o užívaní alkoholu a drog a je dôležité, aby rozpoznali signály problémového správania vo všeobecnosti a osobitne pri užívaní drog.

          V druhej rovine ide o vyškolenie peer aktivistov, v rámci rovesníckeho programu pre deti ZŠ 7. ročníka., v rámci 3. mesačných kurzov, ktoré zabezpečí Klub primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality pri CVČ Domino – Dr. Mrázová. Skupina rovesníkov má najvýraznejší vplyv na pubescentov. Školám je potom umožnené využívať tento program v stratégii, kedy budú rovesníci vysvetľovať, prečo oni neužívajú drogy. Programy sú zamerané na stretnutia a získavanie sociálnych spôsobilostí a zručností, využívajúce techniky hrania rolí s cieľom naučiť sa odolávať sociálnemu tlaku. Peer aktivisti sú veľmi dobrými pomocníkmi koordinátorom priamo v „teréne“, čiže v triedach i mimo nich a avizujú prípadné problémy s drogami na škole priamo koordinátorom.

          Cieľovou skupinou v tretej rovine, rovine primárnej prevencie drogových závislostí sú skupiny – triedy, ktoré zatiaľ neužívali alkohol a drogy, teda ročníky 1. – 4. ZŠ. Nakoľko primárna prevencia sa čiastočne týka ovplyvňovania správania a názorov cieľovej skupiny detí. To znamená, že ide o motiváciu alebo „navodenie“ ich zmien spôsobu správania želaným smerom. V tomto procese ide o aktívny prístup k deťom nielen zo strany špecialistov – preventistov, ale aj triednych učiteľov,učiteľov odborných predmetov (v rámci medzipredmetových vzťahov) a rodičov.

     Cieľovú skupinu primárnej a sekundárnej prevencie tvoria žiaci s rizikom užívania alkoholu a drog - teda ročníky 5. – 9. ZŠ.

     Aktivity primárnej a sekundárnej prevencie sú zamerané na prerušenie, minimalizáciu alebo ochranu pred vplyvmi rizikových faktorov tak, aby sa redukovala pravdepodobnosť užívania drog. Náš preventívny program je preto zameraný na tréning komunikácie a sociálnych zručností, o nácvik sociálnych spôsobilostí a zručností, asertívne odmietnuť ponuku na konzumáciu návykových látok. Deti získajú základné informácie o verbálnej a neverbálnej komunikácii, precvičia si spôsoby odmietania drog, dozvedia sa o manipulácii a tlaku reklamy a schopnosti odolať reklame.

     Štruktúra, harmonogram a obsah preventívneho programu pod názvom

    „Vyber si správne“:

    9. ETAPA - školský rok 2018/2019 

    1. - 4. ročníky ZŠ téma: Zdravý životný štýl a Trestnoprávna zodpovednosť, vybrané priestupky maloletých a mladistvých – novela zákonov o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov...

    Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ „Domino“, Mgr. Zuzana Bucheňová – Mst Polícia

    5. ročníky ZŠ téma: Zdravý spôsob života a látkové závislosti 

    Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ „Domino“

    6. ročníky ZŠ téma: Online závislosti a Nelátkové závislosti

    Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ „Domino“

    7. a 9. ročníky ZŠ : Trestnoprávna zodpovednosť detí, kriminalita detí a mládeže, šikanovanie.... a výber témy podľa aktuálnosti a záujmu žiakov

    Lektorky: mjr. Mgr. Eva Čakajdová, kpt. Mgr. Iveta Matejová - KR PZ Nitra

    Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ „Domino“

    10. ETAPA – školský rok 2019/2020

    1.-3. Ročníky ZŠ na tému: Trestnoprávna zodpovednosť, vybrané priestupky maloletých a mladistvých – novela zákonov o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov...

    Lektor: Mgr. Zuzana Bucheňová – Mst Polícia

    4. ročníky ZŠ na tému: Zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok - závislosť na tabakových a elektronických cigaretách  

    Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ „Domino“

    5. ročníky ZŠ na tému: Vstupné drogy a látkové závislosti  

    Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ „Domino“

    6. ročníky ZŠ na tému: Nelátkové závislosti a Online závislosti - na počítačoch a počítačových hrách, závislosti na internete, na mobilných telefónoch, závislosť na jedle, závislosti na kultoch a sektách, na nakupovaní, na práci …

    Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ „Domino“

    7. - 9. ročníky ZŠ trestnoprávna zodpovednosť detí, kriminalita detí a mládeže, šikanovanie....

    Lektorky: mjr. Mgr. Eva Čakajdová, kpt. Mgr. Iveta Matejová - KR PZ Nitra

    Termíny dohodnú koordinátori drogových závislostí na jednotlivých školách s Dr. Mrázovou.

    11. ETAPA – školský rok 2020/2021 a 12. ETAPA – školský rok 2021/2022

    Preventívny program bude pokračovať ďalej a bude doplnený o riešenie aktuálnych problémov.. a po 4 rokoch, by mali mať všetky vekové skupiny, rizikové skupiny i podskupiny zabsolvované všetky témy preventívneho programu     

    1.-3. Ročníky ZŠ na tému: Trestnoprávna zodpovednosť, vybrané priestupky maloletých a mladistvých – novela zákonov o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov...

    Lektor: Mgr. Zuzana Bucheňová – Mst Polícia

    4. ročníky ZŠ na tému: Zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok - závislosť na tabakových a elektronických cigaretách a zdravý životný štýl

    Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ „Domino“

    5. ročníky ZŠ na tému: Vstupné drogy, drogy ulice - tréning rozhodovania zameraného vstupné drogy, prácu na sebaúcte, v stanovovaní a dosahovaní cieľov.

    Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino

    6. ročníky ZŠ na tému: Online závislosti – online hazardné hráčstvo, závislosti na sociálnych sieťach, kasínové hry v rátane hracích automatov, internetové sexuálne závislosti  

    Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino

    7. ročníky ZŠ Peer program – rovesnícky program v trvaní 3 mesiacov + priama práca aktivistov školách

    Lektor: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino

    7. - 9. ročníky ZŠ trestnoprávna zodpovednosť detí, kriminalita detí a mládeže, šikanovanie....

    Lektorky: mjr. Mgr. Eva Čakajdová, kpt. Mgr. Iveta Matejová - KR PZ Nitra

     

         Predkladaný preventívny program „Vyber si správne“ nie je jednorázovou aktivitou, ale ide o 4 – ročný cyklus, ktorý má dlhodobý charakter a má za cieľ pomôcť deťom uvedomiť si vlastnú zodpovednosť za zdravé správanie a možnosť kladne vplývať na svoje okolie.

     

    Čo na záver?

    Začala som rozprávkou o 13tich komnatách... preto tak aj končím..

    Každý z nás má kľúč od tajných komnát, záleží na nás, či ich odomkneme..

    ALE

     Život nie je rozprávka

                                               

    Spracovala: Dr. Alena Mrázová