• Žiacky parlament v Nitre šk. r. 2017/2018

    •  

     Stretnutie členov žiackeho parlamentu v šk. roku 2017/2018 je  vo štvrtok od 15,00 hod. v hlavnej budove CVČ. 

     • Koordinátorka ŽP v Nitre je Mgr. Adela Maškinová.
     • Pravidelné stretnutia sú v CVČ  každý štvrtok o 15.00 hod. počas školského roku. Členovia pracujú podľa svojho plánu práce a snažia sa rešpektovať Organizačný poriadok Žiackeho parlamentu v Nitre, čo potvrdili slávnostným sľubom.

     Žiacky parlament je dobrovoľná skupina mladých ľudí, ktorá sa pravideľne stretáva, prezentuje a ralizuje vlastné nápady pod odborným vedením koordinátorky.

     Zmysluplne využíva voľný čas žiakov, aby rozšírila ich všeobecný rozhľad, poskytla zábavu a prispela k ich osobnostnému rastu prostredníctvom akcií v oblasti kultúry, športu, umenia, charity, ...

      

     Aktivity žiackeho parlamentu šk.r. 2017/2018

     Plán stretnutí ŽP:
     25.01.2018
     22.02.2018
     27.02.2018 - druhá téma vzdelávacieho programu -UKF Nitra, Slančíkovej 1, Nitra
     22.03.2018
     05.04.2018
     19.04.2018
     17.04.2018 o 11,00 hod. - tretia téma vzdelávacieho programu-UKF Nitra, Slančíkovej 1, Nitra 
     03.05.2018 
     17.05.2018
     23. alebo 24. mája - návšteva Múzea holokaustu v Seredi
     01.06.2018 - organizovanie podujatia MDD pre rómske deti
      
     September: 
     Prvé stretnutie členov školských rád zo ZŠ mesta Nitra bolo zvolané na 19. októbra 2017. Stretnutia sa zúčastnilo 19 žiakov z ôsmich škôl. Niektorí prítomní sa poznali z minulého školského roku, ktorí sa zoznámili s novými budúcimi adeptami. Na prvom stretnutí sme viedli dialógy na tému ako fungujú žiacke školské rady v školách a samozrejme aj ako funguje a akú činnosť vyvíja Žiacky parlament v Nitre. Ďalšieho stretnutia sa zúčastnilo 8 členov a dvaja sa ospravedlnili.
     Obsahom schôdzky bola príprava plánu činnosti na 1. polrok školského roka a novinkou bolo predloženie návrhu celoročného projektu "Vzdelávacieho programu pre členov žiackych školských rád", ktorý vznikol v spolupráci s UKF Nitra-katedrou politológie. Vyvrcholením projektu bude i návšteva Osvienčimu. Na budúcom zasadnutí už budeme pripravovať program ku Dňu študentstva a Mikuláša pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
      
     Október, november:
     Október a november mal pracovný charakter. Príprava a zabezpečenie účasti na "Šaráde", ktorú organizuje CVČ Domino už skoro tri desiatky rokov  a je venovaná Dňu študentstva. Ako sa zapojiť a čo pripraviť okrem kultúrneho programu? Navrhovali sme humorné a nápadité disciplíny pre súťažné dvojice a zaumienili sme si zapojiť sa priamo do podujatia. Utvorili sme si súťažnú dvojicu za žiacky parlament. Reprezentovali nás dve dievčatá zo ZŠ Topoľová. Obstáli - získali pekné tretie miesto - 24.11.2017.
     Druhým podujatím 28.11.2017 sme sa zapojili do "Vzdelávacieho programu pre členov žiackych školských rád" ktorý vznikol v spolupráci s UKF Nitra - katedrou politológie. Prvou témou - začiatok realizácie projektu - Deň boja za slobodu a demokraciu - účasť 21 žiakov ŽŠR.
     Štát a právo, funkcie, formy, zložky štátu - demokratické a nedemokratické formy vlády, princípy demokracie. Právny systém Slovenskej republiky, Ústava SR, ústavný súd.
     Činnosť MZ v Nitre, práca a úlohy poslanca. Základná úloha obce pri výkone samosprávy a starostlivosť o všeobecný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov. Postavenie primátora, viceprimátorov a MZ. Doktoranti katedry politológie, ktorí podujatie pripravili a viedli za odborného dohľadu PhDr.  Márii Kočnerovej, PhD. (mimochodom bolo ich 25) sa dokonale pripravili. Na záver jednou vetou povedali: " Boli sme radi, že sme mohli prispieť k vzdelávaniu našich budúcich potencionálnych študentov a dúfame, že sa Vám to páčilo rovnako ako nám".
      
      
      
     December:
     Mikuláš, sviatok obľúbený medzi ľuďmi, samozrejme hlavne u detí. Navštívili sme s kultúrnym programom deti Osobitnej školy internátnej na Červeňovej ulici v Nitre. Hlavným programom bol príchod Mikuláša, anjela a čerta - ale to bolo až na záver nášho predstavenia. Celý zábavný program sme viedli ako osmy šašovia, ktorí sa s deťmi hrali, šantili, tancovali a spievali ... a všeličo iné s osemdesiatimi deťmi.
     6. december 2017 - Šaškovanie so Žiackym parlamentom.  

     Január, február 2018:
     Po pekných dlhých prázdninách sme sa stretli až v novom roku.
     Mesto Nitra sa stáva Európskym mestom športu na rok 2018. Ide predovšetkým o podporu amatérskeho športu, tak to bolo napísané vo výzve k realizácii akýchkoľvek nápadov športových podujatí. Zamýšľali sme sa nad našimi možnosťami prispieť nejakou aktivitou. Máme záujem zapojiť sa do projektu. Uvidíme, či sa nám to podarí, nápadov bolo viacej.
     Po novembrovej téme "Vzdelávacieho programu pre členov žiackych školských rád", ktorý vznikol v spolupráci s UKF Nitra - katedrou politológie a sociológie sme sa zapojili do druhej témy. 27.02.2018 sme sa stretli so svojimi spolužiakmi aj so žiakmi iných škôl opäť na akademickej pôde FF UKF Nitra, kde nám prednášali tentokrát budúci doktoranti katedry sociológie. Zaujímavé témy:
     - vysťahovateľstvo jeho príčiny a dôsledky,
     - rómovia v Slovenskej republike.
     Úvodom bola prvá prednáška na tému vysťahovalectvo-trvala cca 40 minút s využitím projekčnej techniky sme prešli od definície pojmov, dôvody migrácie, príčiny migračných pohybov a rôzne druhy migrácie, obdobia, pozitívne a negatívne dopady migrácie, migrácia Slovákov počas 1. sv. vojny a záverom migráciu na Slovensko.
     Druhou témou - rómska tématika - odkiaľ sa vzali, druhy, história, kultúra rómov, Rómovia v Slovenskej republike, predsudky, ... záverom 5 kvízových otázok pre účastníkov. Táto téma určite oslovila školy, nakoľko sa je zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Krčméryho, ZŠ Novozámocká a ZŠ Ščasného. Spolu zaznamenaná účasť 12 ZŠ s počtom 67 žiakov. Vyjadrili sme nadšenie a spokojnosť z tohto podujatia.
      
     Marec, apríl 2018:
     V mesiaci marec sme sa rozhodli, že do výzvy "Nitra-Európske mesto športu 2018" prispejeme organizovaním športového podujatia pre žiakov základných škôl. Preštudovali sme si pravidlá bowlingu, uskutočnili sme si prieskum na školách a vytvorili sme propozície turnaja v bowlingu pod názvom Sídlisko verzus sídlisko. Vychádza nám to presne 4 ZŠ na sídlisku Klokočina, 3 ZŠ na sídlisku Chrenová a my členovia parlamentu 1 družstvo. 8 družstiev si zmerajú sily v športe, ktorý sa na ZŠ neuskutočňuje. Teľíme sa na turnaj v mesiaci máj.
     17. apríla 2018 sme sa znovu stretli v prednáškovej miestnosti UKF v Nitre na katedre politológie pri tretej téme "Vzdelávacieho programu pre členov žiackych školských rád" - tentokrát so zameraním na ľudské práva, systémy ochrany ľudských práv, členenie a typy, ... Všeobecná deklarácia ľudských práv. V druhej časti sme venovali pozornosť obetiam holokaustu. Výborné dve vzdelávacie hodiny nám pripravili študenti politológie. Na začiatku s využitím projekčnej techniky nám povedali o ľudských právach a po výklade sme vyplnili 10 kvízových otázok. V skupinách sa nám venovali v ústnych otázkach. Vzhľadom na to, že prítomných bolo 11 ZŠ s počtom 63 žiakov, sme boli rozdelení v dvoch skupinách, kde jedna skupina sledovala film o holokauste a druhá skupina pracovala na ústnych kvízových otázkach. Samozrejme sme si činnosť v skupinách vymenili. Záver bol vynikajúci, všetci sme od študentov dostali cukríky a farbičky. Prvé tri víťazné školy získali diplomy a vecné ceny. Prvé miesto obsadili žiaci zo ZŠ Škultétyho, 2. miesto ZŠ Beethovenova a ceny na treťom mieste si odniesli dievčatá zo ZŠ Tulipánová. Radosti a fotografovania bolo naozaj dosť.
      
     Máj 2018:
     V mesiaci máj sme sa venovali príprave bowlingového turnaja z príležitosti výzvy Nitra. Európske mesto športu 2018. Dňa 11. mája 2018 sme organizovali turnaj v bowlingu pod názvom "Sídlisko verzus sídlisko". Turnaja sa zúčastnili 4 ZŠ zo sídliska Klokočina, 3 ZŠ zo sídliska Chrenová a družstvo zložené z nás, členov Žiackeho parlamentu v Nitre. Samozrejme sme sa v rámci dvoch zasadnutí venovali tréningu. Turnaj 6 - členných družstiev mal hladký priebeh s vynikajúcou športovou atmosférou. Hralo sa systémom na dve hry. Hlavným rozhodcom bol Richard Kolárik z bowling klubu OC Mlyny.
     Sídlisko Klokočina sa umiestnilo ako prvé s počtom bodov 6439. Sídlisko Chrenová získalo počet bodov 5866. Víťazné družstvá obdržali trofeje a prví traja jednotlivci medailu. Všetky družstvá získali diplom. Ako členovia Žiackeho parlamentu v NItre sme nielen vymysleli podujatie, ale sme sa ho čiastočne organizačne zhostili. Vynikajúca športová atmosféra a zážitky boli nad naše očakávania.
     Druhým májovým podujatím sme uzavreli vzdelávací program, ktorý pozostával zo štyroch častí. Vypracovaný projekt "Mladí v projekte - vzdelávanie" bol určený členom žiackeho parlamentu a školských rád nitrianskych ZŠ.
      
     4. téma vzdelávania Deň víťazstva nad fašizmom.
     Z tejto príležitosti Centrum voľného času plánovalo a realizovalo exkurziu do Slovenského národného múzea-múzea holokaustu v Seredi dňa 24. mája 2018.
     Navšívili sme autentické miesto viažúce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas II. sv. vojny. Súčasťou múzea vzdelávacie stredisko, ktoré poskytuje aj výchovno - vzdelávacie semináre na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu. Sprievodcovia nás veľmi pútavo oboznámili s vystavovanými dobovými dokumentami, fotografiami a predmetmi súvisiacimi s prenasledovaním židov na území Slovenska. Zaujímavým exponátom bol dobytčí vagón, v ktorom deportovali židov do koncentračného tábora v Auschwitz. Vzdelávacia exkurzia zaujala 46 pozvaných účastníkov z ôsmich ZŠ v Nitre. Samozrejme sme sa jej zúčastnili všetci členovia Žiackeho parlamentu v Nitre. Na zasadnutí dňa 31.05.2018 sme vyjadrili mimoriadne nadšenie a spokojnosť z uvedeného cyklického vzdelávacieho projektu.
      
     Jún 2018:
     Na medzinárodný deň detí sme pripravili pre šesťdesiat detí z marginalizovaného prostredia prekrásne dopoludnie s pesničkami, tancami a športovými súťažami. Dve hodiny v aktívnom pohybe a v dobrej nálade sme tešili chlapcov a dievčatá z Orechovho dvora a ZŠ Novozámockej v Nitre. Streľba z luku, kubby, hody, skoky, ... 9 súťažných športových disciplín absolvovali a na záver sme im odovzdali drobné darčeky. Toto podujatie uzavrelo našu činnosť Žiackeho parlamentu v tomto skolskom roku. Je nám trochu smutno, že sa s polovicou členov v budúcom školskom roku nestretneme, nakoľko prechádzajú do stredných škôl.
      
     September, október 2018:
     V steptembri sme sa znovu suadili do školských lavíc. Po ustálení rozvrhu hodín sa v niektorých školách ustanovila Žiacka školská rada.
     18. októbra 2018 sa v CVČ zišlo 26 žiakov z 11 základných škôl v Nitre, ktorí boli oboznámení s niekoľkoročnou činnosťou ŽP.
     V minulom školskom roku členovia ŽŠR organizovali svoje vlastné aktivity a absolvovali I. ročník Vzdelávacieho programu, ktorý organizovalo CVČ v úzkej spolupráci s UKF v Nitre s veľmi dobrou ozozvou zo strany žiakov aj učiteľov.
      
     November 2018:
     06.11.2018 sme odštartovali 2. ročník Vzdelávacieho programu pre členov ŽŠR, I. táma bola veľmi aktuálna - štát a demokracia taktiež komunálne voľby. 15 študentov UKF v Nitre (katedra politológie) pod vedením PhDr. Márii Kočnerovej, PhD. sa veľmi dobre pripravilo na danú tému. Všetkých prítomných 70 žiakov (členov ŽŠR) bolo v troch častiach programu sústavne aktívne zapojených. Okrem toho, že si prešli štyri princípy volebného práva SR sa simultálnou formou zapojilo do Komunálnych volieb 2018 - Volieb primátora mesta Nitry. Pokiaľ volebná komisia sčítavala hlasy 10. navrhovaných kandidátov na post primátora, kolektívy základných škôl písomne vypracovávalo odpovede na 10 kvízových otázok. V ústnych otázkach počas celého programu boli odmeňovaní cukríkami a víťazi kolektívov škôl diplomami.
     1. miesto ZŠ Nábrežie mládeže, 2. miesto ZŠ Benkova, 3. miesto ZŠ Cabajská.
      
             
      
     Z príležitosti Dňa študenststva sme sa okrem vzdelávania úspešne zapojili do tradičného kultúrno - spoločenského podujatia v CVČ. 23.11.2018 pod názvom "Šaráda", a to nielen ako súťažné družstvo Žiackeho parlamentu, ale sme prispeli i do kultúrneho programu. Všetkých osem súťažných dvojíc obdržalo veľmi pekné ceny, vysvedčenia a diplomy. V tejto súťaži nikdy nejde o víťazstvo, ale o odvahu zapojiť sa svojim humorom, odvahou, zručnosťou a s nadsázkou, taktiež zabaviť spolužiakov - publikum.
      
     December 2018:
     Poslednou aktivitou kalendárneho roka bola naša snaha vytvoriť kultúrny propgram a zabaviť deti Osobitnej školy na Mudroňovej ulici v Nitre. 06. decembra 2018 pod názvom "Mikulášsky darček" sme v pestrom programe odovzdali aj drobné darčeky. S hlbokými dojmami a s nezabudnuteľnými spomienkami sme sa rozlúčili nielen s deťmi školy, ale aj ako náš kolektív, vzájomne sme si popriali prekrásne vianočné sviatky.