• PEER PROGRAM-rovesnícky program

    3 mesačný kurz  

     

        Program Peer aktivistov je určený deťom ZŠ a mladým ľuďom SŠ, ktorí ešte nemajú osobnú skúsenosť s užívaním drog  a majú k nim negatívny postoj. Peer aktivisti pôsobia svojím životom a správaním ako rovesnícky vzor pre svojich kamarátov a budú pomáhať koordinátorom prevencie drogových závislostí  na základnej škole.

    Cieľom programu je prostredníctvom hier naučiť deti:

    *vedieť povedať NIE

    *motivovať k zdravému spôsobu života odmietaniu návykových látok

    *vcítiť sa do prežívania iných

    *spôsoby riešenia záťažových situácií a konfliktov

    *vyjadrovať svoje pocity

    *vedieť si utvoriť vlastný názor

    *rozhodnúť sa pre a proti

    *odolať skupine

    *odhaliť reklamné triky

    *rozlíšiť pravých priateľov od nepravých

    *vedieť aktívne využívať voľný čas a rozhodovať o ňom

     

    Význam peer programu:

    *patrí k najefektívnejším stratégiám prevencie a ich efektivita sa odráža v náraste poznania problematiky závislostí, v zmene postojov  a správania v poklese užívania drog, v náraste spôsobilostí odmietania a nácviku a rozvoji zručností potrebných pre život

    *kladie dôraz na rozvoj sociálnych kompetencií a komunikačných zručností detí

    *podporuje ich osobnostný vývin

    *pomáha deťom pri rozhodovaní sa a riešení konfliktných situácií bez prítomnosti návykových látok

     

    PEER aktivistom môžeš byť aj TY!

    Informácie na tel.č. 0911/752 019  - Dr. Alena Mrázová