• Činnosť záujmových útvarov od 02.09.2021

      Prevádzkový poriadok k činnosti záujmových útvarov, súborov, klubov

      Centra voľného času a elokovaných pracovísk CVČ od 02.09.2021

      Povinnosti:

      1. Vstup  do  budov CVČ a pohyb po priestoroch CVČ je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest.
      2. Počas trvania záujmového útvaru (ďalej len ZÚ) je povinnosť nosiť rúška v zmysle aktuálnych opatrení a nariadení.
      3. Pri vstupe do budov CVČ je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.
      4. Prezliekanie na ZÚ sa vykonáva iba v označených priestoroch budov.
      5. Rodič /zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba sa v priestoroch CVČ a v miestnosti určenej na prezliekanie dieťaťa zdržuje iba nevyhnutný čas, max 15 min. Každá osoba vstupujúca do priestorov CVČ je návštevník školského zariadenia a je povinná predkladať „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1a) - https://cvcnitra.edupage.org/a/tlaciva.
      6. Členovia ZÚ sa pred začatím činnosti zdržujú v šatniach/v priestoroch na to určených.
      7. V potrebných intervaloch je nevyhnutné pred začatím ZÚ odovzdať vedúcemu ZÚ príslušný dokument podľa aktuálne platných predpisov.
      8. Bez predloženia aktuálne platného príslušného dokumentu, členovi ZÚ nebude umožnené daný krúžok absolvovať.
      9. Rodič/zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť vedúcemu ZÚ prípadnú nariadenú karanténu, podozrenie, alebo pozitivitu na COVID-19 člena ZÚ.

      Zákazy:

      1. Zákaz zdržovania sa v spoločných priestoroch budov CVČ.
      2. Zákaz hrania spoločenských hier na chodbách budov (stolný futbal, vzdušný hokej).
      3. Zákaz prezliekania členov ZÚ na chodbách budov.
      4. Zákaz účasti členov ZÚ na záujmovej činnosti v prípade, že daná žiakom navštevujúca trieda v MŠ, v ZŠ, na SŠ, skupina študentov na VŠ, kolektív blízkych pracovníkov, blízka rodina je v nariadenej karanténe. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 si môžu uplatniť:
      • členovia ZÚ, ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, AG testu, testu na protilátky)
      • plne zaočkovaní žiaci, alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť vedúcemu ZÚ výnimku z karantény predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha č. 2) -https://cvcnitra.edupage.org/a/tlaciva.

      Iné  opatrenia:

      1. Trvanie krúžkov ZÚ je skrátené (cca o 10 min), aby sa mohla vykonať potrebná dezinfekcia a vetranie.
      2. V budovách CVČ sú na dezinfekciu sprístupnené aj toalety s teplou vodou a mydlom.
      3. Počas trvania záujmovej činnosti prebieha dezinfekcia spoločných priestorov, dotykových plôch, toaliet, v intervale každú hodinu.
      4. V každej budove CVČ je vyčlenená izolačná miestnosť, v ktorej sa neplnoletý člen ZÚ s podozrením na COVID-19 zdržuje do  príchodu rodiča/zákonného zástupcu.
      5. Organizácia činnosti krúžku v prípade karanténnych opatrení je v kompetencii vedúceho ZÚ.

      V Nitre 02.09.2021                                                                                                           Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

                                                                                                                                                                             riaditeľ