• Zmena-aktualizované 25.1.22 - Obnovenie krúžkovej činnosti od 24.01.2022

      Prevádzkové podmienky mimovyučovacích aktivít Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra s účinnosťou od 25.01.2022.

      BEZ-PRÍZNAKOVOSŤ Pri prvom nástupe do školského zariadenia a po každom prerušení dochádzky do školského zariadenia v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

       

      1. členovia záujmového útvaru (ďalej ZÚ) do 12 rokov a dvoch mesiacov sa zúčastňujú krúžkovej činnosti bez obmedzenia (s dôrazne odporúčaným OTP),
      2. členovia ZÚ od 12 rokov a dvoch mesiacov sa zúčastňujú krúžkovej činnosti iba za podmienky režimu OTP (buď očkovaný, alebo testovaný, alebo prekonaný, alebo osoba s kontraindikáciou očkovania),
      3. členovia ZÚ nad 18 rokov sa môže zúčastniť športových súťaží a tréningov iba za podmienky režimu OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb na základe aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva o hromadných podujatiach.

      O - očkovaný – vedúcemu ZÚ predložiť informáciu o očkovaní

      Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

      1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
      2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
      3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.

      P - prekonaný – vedúcemu ZÚ predložiť informáciu o prekonaní

      Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu alebo na základe potvrdenia od všeobecného lekára.

      T - testovaný – vedúcemu ZÚ predložiť informáciu o testovaní

      • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu - potvrdenie o vykonaní testu z MOM
      • ŽIACI ZŠ A SŠ na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy nie starší ako 48 hodín, jeho vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ (Príloha č.4).

      Osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR.

       

      Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

      riaditeľ CVČ

      zdroj: Školský semafór

      Aktuálnu verziu manuálu nájdete na webe:

      Verzia: 1.8          www.minedu.sk/skolsky-semafor                                                                         

      Dátum:25.01.2022

     • Prevádzkový poriadok od 24.01.2022

      Prevádzkový poriadok k činnosti záujmových útvarov, súborov, klubov

      Centra voľného času a elokovaných pracovísk CVČ od 24.01.2022

       

      Povinnosti:

      1. Vstup  do  budov CVČ a pohyb po priestoroch CVČ je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest podľa aktuálne platných vyhlášok UVZ SR.
      2. Počas trvania záujmového útvaru (ďalej len ZÚ) člen a vedúci ZÚ musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.

      Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú : a) deti do 6 rokov veku, b) deti v materskej škole, c) žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí, d) žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

      Možnosť nahradiť respirátor použitím rúška môžu: a) žiaci v škole alebo v školskom zariadení, b) pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

      1. Pri vstupe do budov CVČ je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.
      2. Prezliekanie na ZÚ sa vykonáva iba v označených priestoroch budov.
      3. Rodič /zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba potrebná k prezlečeniu dieťaťa sa v priestoroch CVČ a v miestnosti určenej na prezliekanie dieťaťa zdržuje iba nevyhnutný čas, max 10 min.
      4. Členovia ZÚ sa pred začatím činnosti zdržujú v šatniach/v priestoroch na to určených.
      5. V potrebných intervaloch je nevyhnutné pred začatím ZÚ odovzdať vedúcemu ZÚ príslušný dokument podľa aktuálne platných predpisov.
      6. Bez predloženia aktuálne platného príslušného dokumentu, členovi ZÚ nebude umožnené daný krúžok absolvovať.
      7. Rodič/zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť vedúcemu ZÚ prípadnú nariadenú karanténu, podozrenie, alebo pozitivitu na COVID-19 člena ZÚ.

      Zákazy:

      1. Zákaz zdržovania sa v spoločných priestoroch budov CVČ.
      2. Zákaz hrania spoločenských hier na chodbách budov (stolný futbal, vzdušný hokej).
      3. Zákaz prezliekania členov ZÚ na chodbách budov.
      4. Zákaz účasti členov ZÚ na záujmovej činnosti v prípade, že daná žiakom navštevujúca trieda v MŠ, v ZŠ, na SŠ, skupina študentov na VŠ, kolektív blízkych pracovníkov, blízka rodina je v nariadenej karanténe.

      Iné  opatrenia:

      1. Trvanie krúžkov ZÚ je skrátené (cca o 10 min), aby sa mohla vykonať potrebná dezinfekcia a vetranie.
      2. V budovách CVČ sú na dezinfekciu sprístupnené aj toalety s teplou vodou a mydlom.
      3. Počas trvania záujmovej činnosti prebieha dezinfekcia spoločných priestorov, dotykových plôch, toaliet, v intervale každú hodinu.
      4. V každej budove CVČ je vyčlenená izolačná miestnosť, v ktorej sa neplnoletý člen ZÚ s podozrením na COVID-19 zdržuje do  príchodu rodiča/zákonného zástupcu.
      5. Organizácia činnosti krúžku v prípade karanténnych opatrení je v kompetencii vedúceho ZÚ.

       

       

       

       

      V Nitre 19.01.2022                                                                                                           Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

                                                                                                                                                                             riaditeľ