• Voľby do Rady školského zariadenia pri CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra

      Aktualizácia 05.02.2024

      Z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov vyhlasujem opakovanú voľbu v termíne od 12.02.2024 - 16.02.2024.

      Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

      riaditeľ

       

      Dňa 08.01.2024 bola zriaďovateľom Centra voľného času Štefánikova trieda 63, Nitra (ďalej len CVČ), Mestom Nitra doručená výzva na voľbu členov do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra (ďalej len RŠZ pri CVČ), nakoľko podľa § 25 ods. 12 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jej členstvo dňa 28.02.2024 uplynutím funkčného obdobia zaniká.

      Na základe výzvy vyhlasujem nasledujúce:

      • Vyjadrenie záujmu o členstvo v RŠZ pri CVČ zo skupiny rodičov, a teda zaradenie na hlasovací lístok - zaslať v termíne do 26.01.2024 na mailovú adresu CVČ sekretariat@cvcdomino.com. Do správy uveďte titul, meno, priezvisko, názov krúžku , ktorý navštevuje Vaše dieťa, telefónny a mailový kontakt.
      • Voľby členov RŠZ pri CVČ za skupinu pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov CVČ uskutočniť v termíne 22.01.2024.
      • Voľby členov RŠZ z prihlásených kandidátov za skupinu rodičia. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený počet (4 rodičia) alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v RŠZ pri CVČ. Oprávnený volič zo skupiny rodičov je jeden rodič, ktorého dieťa navštevuje záujmový útvar, ak dieťa navštevuje viac záujmových útvarov rodič hlasuje iba raz. Voľby sa uskutočnia v termíne od 29.01. – 02.02.2024.

       

      Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch.

      Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a zástupca žiakov príslušnej strednej školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

       

      18.01.2024                                                                                                         Mgr. Marián Hlavatý, PhD.

                                                                                                                                                    riaditeľ